About us Privacy Policy

Intro

Winking bv heeft in het verleden steeds confidentieel gehandeld met de verzamelde informatie. Naar aanleiding van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, verklaren wij strikt deze wetgeving na te leven.

Privacy-verantwoordelijke voor Winking bv is dhr. Gerdi Staelens.


Algemeen

Winking bv verwerkt geen gegevens in opdracht van onze klanten en is bijgevolg geen dataverwerker. Ook bij het verlenen van hulp aan onze klanten verwerken wij geen gegevens maar handelen we louter om een proces te corrigeren. De verwerkingsverantwoordelijke is de gebruiker van de software of diens verantwoordelijke van de licentienemer van de software ontwikkeld door Winking bv.


Processen en gegevens

In het kader van deze privacyverklaring werden onze dataprocessen en data geanalyseerd en gedocumenteerd. Zowel de dataprocessen als de data zijn toe te schrijven aan de uitvoering van een overeenkomst, de wettelijke verplichtingen, het vitaal en gerechtvaardigd belang van de klant of zijn gebruikers van onze software. Louter voor dit doel worden gegevens verzameld en verwerkt binnen beveiligde omgevingen.


Wat en waarom

In het algemeen worden gegevens benut om diensten te kunnen leveren en technische en licentie ondersteuning te kunnen bieden. Persoonsgegevens die wij van u op een of andere wijze verkregen hebben worden enkel benut om u te kunnen bereiken en u met voorgaande van dienst te kunnen zijn.


Deze persoonsgegevens hebben betrekking op:

  • het al dan niet zijn van een klant of een leverancier
  • contactinformatie
  • de aangewende producten of diensten
  • supportincidenten

Wij registreren uw naam, voor wie u werkt en uw functie.
Om met u in contact te kunnen komen, noteren wij uw adres, telefoonnummer(s), e-mailadres of andere contactinformatie voor vlotheid van samenwerking.
Om ondersteuning te bieden inzake onze geleverde softwareproducten noteren wij informatie over de benutte licentie en het verlenen ervan. Om een goede opvolging te kunnen doen registreren wij in sommige gevallen voor welke technische problemen u ondersteuning werd geboden.